مرور برچسب ها

تحقیق در مورد مار

بزرگترین مار در جهان کدام است؟

برایتان گفتیم که در جهان بیش از 2000 نوع مار گوناگون وجود دارد. مار جانوری چنان عجیب و وحشت آور است که بشر را وادار به افسانه بافی های بسیار کرده است. یکی از این افسانه ها آن است که برخی گفته اند: در جهان مار سهمگینی هست که قدش به 25 متر…