مرور برچسب ها

تحقیق در مورد منظومه شمسی کلاس چهارم

چرا منظومه شمسی بدین گونه است؟

تا آنجا که می دانیم، هیچ دلیلی برای ترتیب قرار گرفتن کنونی منظومه شمسی وجود ندارد. امکان دارد که ترتیب قرار گرفتن آن نوع دیگری بوده است، همانطور که منظومه های شمسی دیگری در کهکشان به ترتیب دیگری قرار گرفته اند. این موضوع به آغاز و ابتدای…