مرور برچسب ها

تحقیق در مورد مگس میوه

آیا مگس میوه را می شناسید؟

اگر میوه چند روزی در جایی بماند، کم کم فاسد می شود. در این حال می بینید که حشرات ریزی گرد آن به پرواز درمی آیند. نخست چنین به نظر می رسد که این حشرات به خودی خود پدید آمده اند. اکنون ببینیم که براستی مطلب همین گونه است یا پیدایش این حشرات…