مرور برچسب ها

تحقیق در مورد چشم

ساختمان چشم چگونه است؟

چشم مانند یک دوربین عکاسی است. مردمک چشم سوراخی است که بسته و باز می شود و نور از آن به درون چشم ما می آید. در چشم یک عدسی هم وجود دارد که امواج نور را منعکس می سازد و از آن تصویر پدید می آید. درست مانند دوربین عکاسی، در درون چشم ما نیز یک…

چرا پیاز، اشک ما را در می آورد؟

آیا هیچ می دانید که شما شبانه روز دایما" اشک می ریزید؟ مگر نمی دانید که هر حرکت کوچک پلک و هر بار چشم بر هم زدن، قطرات اشکی به همراه دارد؟ اشکها از همان غده ی اشکی می تراوند که در گوشه و بالای هر یک از دو چشم ما جای گرفته است. هر بار که…