مرور برچسب ها

تحقیق علمی درمورد دندان

چگونه دندان درست می شود؟

یکی از راههای شناختن چیزی آنست که بکوشیم تا ببینیم اصل آن چه بوده است. گمان نمی کنم که شما این کاوش را درباره ی دندان خود انجام داده باشید. آیا هرگز کنجکاو شده اید که ببینید دندان شما در اصل چه بوده است؟ طبق تئوری های علمی دندان بشر در…