مرور برچسب ها

تعامل با مخاطب

چگونه مخاطبان را جذب کنیم؟

براستی این خواستی به حق است که در هر گفتگویی بخواهیم به شیوه ای آبرومند و جذاب شرکت جوییم. عده ای حتی اگر موانعی را که تأثیرپذیری بر سر راهشان می گذارد رها کنند باز به راحتی از عهده آن برنمی آیند. اگر مسئله ای را در حضورشان مطرح کنیم…