مرور برچسب ها

تعبیر خواب زلزله

زلزله در خواب به چه معناست؟

زلزله در خواب دیدن یعنی گرفتاری و ناراحتی. به گفته امام جعفر صادق خواب زلزله یعنی بلا و مصیبت و بیماری برای اهالی شهر. خواب هایی که در آنها یک اتفاق بد می‌افتد به نوعی هشدار هستند و میتوانند حاکی از یک اتفاق بد باشند. زلزله میتواند…