مرور برچسب ها

تعریف نهاد

زیگموند فروید از ساختار شخصیت شما میگوید

زیگموند فروید روانشناس برجسته شکل گیری شخصیت را ترکیبی از سه جنبه متفاوت: نهاد، خود (یا ایگو)، فراخود (یا سوپرایگو) میداند. رفع نیازهای اولیه انسان به همان نهاد مربوط میشود. در واقع در شروع زندگی انسان تازه متولد شده نیازها توسط نهاد…