مرور برچسب ها

تلفن چگونه کار میکند

چگونه تلفن اختراع شد؟

اختراع تلفن نیز سرگذشتی بس دراز دارد. شگفت نیست اگر روزی از این ماجرا فیلمی تهیه شود. بسیار خوب، اکنون پیش از شرح داستان بجاست که اساس کار تلفن را بیان کنیم. وقتی شما حرف می زنید، هوا تارهای صوتی شما را می لرزاند. این ارتعاش از روی مولکول…