مرور برچسب ها

جان دالتون چه کار کرد

کاشف اتم کیست؟

به عقیده ی یونانیان هر ماده ای از چندین اتم ترکیب یافته است. واژه ی اتم از یک کلمه ی یونانی گرفته شده که به معنای «تقسیم ناپذیر» است. یونانیان را عقیده بر این بود که اگر چیزی را پیوسته به اجزای کوچک و کوچکتر تقسیم کنیم، سرانجام به…