مرور برچسب ها

حافظه انسان چگونه کار میکند

از حافظه انسان چه میدانید؟

هنوز کسی پی به این راز نبرده که چگونه مغز ما خاطرات را در خود می اندوزد و چگونه ما می توانیم این خاطرات را از انبار مغز، بار دیگر، بیرون بکشیم. با اینهمه ما چیزهایی درباره ی حافظه می دانیم و شیوه هایی به کار می بریم که بخاطر سپردن و بخاطر…