مرور برچسب ها

حالات مختلف ماه

چرا ماه به اشکال گوناگون درمی آید؟

تقریبا یک ماه طول می کشد تا ماه یک دور کامل گرد زمین بچرخد. ماه دور محور خود  نیز می گردد. این گردش دقیقا 27 روز و 7 ساعت و 43 دقیقه طول می کشد. چون زمان گردش ماه در مدار خود به دور زمین و چرخش آن دور محور خودش تقریبا به یک اندازه زمان می…