مرور برچسب ها

حرف زدن حیوانات

آیا حیوان می تواند پیام مبادله کند؟

وسیله ی اصلی انسان برای برقرار ساختن ارتباط، استفاده از کلمات است. اما هیچ حیوانی قادر نیست چنین ابزاری را در اختیار بگیرد. با وجود این بسیاری از جانوران پیامهایی به یکدیگر مبادله می کنند. بسیاری از حیوانات به کمک صداهایی که از خود در می…