مرور برچسب ها

حرکت زمین

دلیل اینکه حرکت زمین را حس نمیکنیم چیست؟

ممکن است برای شما سوال شود که اگر زمین در حال حرکت است پس چرا حرکت آن را حس نمیکنیم؟! سوال خوبی است و جواب خوبی هم دارد. زمانی که شما داخل هواپیما هستید، موقعی که هواپیما از جای خود بلند میشود، به شما نیرو وارد میشود و شما متوجه میشوید که…