مرور برچسب ها

حرکت قطار

قطار چگونه راهنمایی می شود؟

قطار باید از علامت های راهنمایی پیروی کند. در گذشته این علامت ها بوسیله ی دست کار می کرد. مأمور راهنمایی قطار، در اطاقک خودش یک اهرم را می کشید و علامت ها را عوض می کرد. به این علامت ها نشانه های سمافور گفته می شود. گاهی لازم است که خط آهن…