مرور برچسب ها

حقایقی درباره اردک

چگونه اردک بر روی آب شناور می ماند؟

اردک حیوانی است که گاهی در حیاط کوچک روستایی پرسه می زند، و گاهی هم چون پرندگان دیگر در آسمان به پرواز می آید. قو، غاز، اردک ماهی خوار، اردک غواص و اردک گلگون همه از تیره ی اردکیان به شمار می روند. اردکهای وحشی در امریکا در ایالت های هم…