مرور برچسب ها

حقایق جالب کیهان

کیهان چقدر بزرگ است؟

برای مغز انسان غیر ممکن است که بتواند تصویر حقیقی از اندازه کیهان را مجسم کند. نه فقط نمی دانیم که اندازه آن چیست؟ بلکه برای ما مشکل است که تصور بزرگی آن را هم بکنیم. اگر از زمین شروع کنیم و پیش برویم، خواهیم دید که چرا وضع چنین است: زمین…