مرور برچسب ها

حقایق رازول

کالبد شکافی موجودات فضایی حادثه رازول جعلی بود!

آیا میدانید کالبد شکافی موجودات فضایی حادثه رازول جعلی و ساختگی بود؟ حادثه رازول مربوط به سقوط یک بالن نظامی جاسوسی امریکا بود که در یک مزرعه سقوط کرد و خبرساز شد. مردم محلی منطقه رازول وقتی سقوط این شیء عجیب و غیرمعمول را دیدند خیلی تعجب…