مرور برچسب ها

حقیقت اسکین واکر

ماجرای مکان ممنوعه ای به نام اسکین واکر 😱

در امریکا مکانی ممنوعه وجود دارد به نام اسکین واکر. این مکان در ایالت یوتا قرار گرفته است و تا به حال از سوی مردم گزارشاتی درمورد یوفو و موجودات عجیب به دست آمده است. این مکان در گذشته متعلق به قبیله ای سرخپوستی به نام ناواجو Navajo بود.…