مرور برچسب ها

حقیقت ماه

دلیل کروی بودن ماه چیست؟

ماه به دلیل نیروی گرانش خود کروی شکل است. گرانش باعث می شود که جرم ماه به سمت مرکز آن جمع شود و در نتیجه شکلی کروی ایجاد شود. هرچه جرم یک جسم بیشتر باشد، گرانش آن نیز بیشتر خواهد بود. ماه دارای جرم کافی است که گرانش آن بر نیروی کشش سطحی آن…