مرور برچسب ها

حلزون در کجا زندگی می کند علوم چهارم

آیا همه ی حلزون ها صدف دارند؟

آیا تاکنون هرگز حلزونی را دیده اید؟ آیا توجه کرده اید که چگونه این حیوان از زیر صدف خود با چشمان زل زده بیرون را نگاه می کند، و در همان حال شاخک هایش را نیز به این سو و آن سو حرکت می دهد؟ شاید شما از خوردن حلزون بدتان بیاید ولی بدانید که…