مرور برچسب ها

حلقه های درخت چیست

حلقه های درخت چگونه ایجاد میشوند؟

چه چیزی باعث پیدا شدن حلقه های درخت می شود؟ اگر تنه درختی را که بیش از یک سال عمر دارد قطع کرده و به مقطع آن نگاه کنید. نوارهای حلقه ای شکل روشن و تیره ای را که بطور متناوب در مقطع درخت قرار دارند، خواهید دید. هر دور نوار را «حلقه ی…