مرور برچسب ها

حمله کوروش به بابل

لشکرکشی کوروش به بابل

زمانی که کورش سپاه خود را به سوی بابل حرکت داد، روحانیون بابلی وی را فرستاده ای از جانب مردوک تلقی نمودند و پیروزی او را ناشی از حمایت مردوک دانستند و انبیای نبی اسرائیل او را منجی و مبشر یهوه خواندند. شاید عدم رضایت از سیاست و چگونگی…