مرور برچسب ها

حمل و نقل در گذشته کلاس پنجم

اولین وسیله ی حمل و نقل چه بود؟

اگر در یک جزیره متروک گیر کنید و بخواهید چیزی را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل نمائید، چکار خواهید کرد؟ ناچار خودتان آن را حمل خواهید کرد! در زمانهای اولیه عضلات انسانی تنها وسیله حمل اشیاء بود و انسان تنها جانور بارکش بشمار می رفت. بعدها…