مرور برچسب ها

حوادث موجودات فضایی

آدم ربایی فضایی

نمی دانم احساس خود را درباره ی آدم ربایی فضایی ها چگونه بیان کنم. باورم نمی شود کسانی که از سیاره های دیگر به زمین می آیند قصد داشته باشند به ما آسیب برسانند. اگر بتوانند اینجا بیایند به طور قطع می توانند صدمات زیادی نیز وارد کنند، ولیبا…