مرور برچسب ها

حکایات بهلول

داستان نشستن بهلول به جای هارون

یکی از داستان های بهلول که بسیار جالب است ماجرای نشستن او برجای هارون الرشید است. روزی بهلول وارد قصر هارون شد و چون تخت او را خالی یافت، فورا و بدون هیچ ترسی بالا رفت و جای او نشست. یکی از غلامان او را دید و فورا با ضرب تازیانه او را از…