مرور برچسب ها

حکایت بهلول

چند داستان و حکایت از بهلول

ماجرای بهلول و دوست خود شخصی که سابقه دوستی با بهلول داشت روزی مقداری گندم به آسیاب برد، چون آرد کرد بر الاغ خود سوار کرد و وقتی نزدیک منزل بهلول شد، خرش ناگهان لنگ شد و به زمین افتاد. او که سابقه دوستی با بهلول داشت او را صدا زد و…

داستان بهلول و غذای خلیفه

گفته اند که هارون الرشید غذایی برای بهلول فرستاد. خادم خلیفه غذا را نزد بهلول آورد و پیش او گذاشت. سپس گفت این غذا مخصوص خلیفه است و برای تو فرستاده است تا بخوری . بهلول آن غذا را نزد سگی که در آن خرابه بود گذاشت. خادم فریاد زد که…