مرور برچسب ها

حکومت مشروطه یعنی چه

ماگناکارتا یا فرمان مشروطه چیست؟

امروزه، مردم در هر نقطه ای که باشند کاملا" نگران حقوق، آزادی و قوانینی که آنها را در برابر هر نوع ظلم و ستمگری حمایت می کند، هستند. فرمان مشروطه، اولین گامی بود که به سوی آزادی توسط مردم انگلیسی زبان دنیا برداشته شد. این فرمان درسال 1215…