مرور برچسب ها

حکومت ملوک الطوایفی در جدول

نظام ملوک الطوایفی چه بوده است؟

امروزه اروپا به ممالک زیادی تقسیم شده است. ولی در حدود قرن نهم تا قرن پانزدهم، اروپا در حکم یک کشور واحد بود و با آنکه به نواحی زیادی تقسیم شده بود اما مردمی که در آنجا بسر می بردند خود را بعنوان فرانسوی،آلمانی یا انگلیسی نمی دانستند. در…