مرور برچسب ها

حیوانات چگونه جهت یابی می کنند

چگونه پرندگان راه آشیانه خود را پیدا میکنند؟

یکی از اسرارآمیزترین چیزها در طبیعت آن است که برخی از موجودات هرگاه از آشیانه ی خود دور شوند، دوباره می توانند آن را پیدا کرده، به سویش باز گردند. پس پرندگان راه آشیانه ی خود را بلدند هر چند که مسافت بسیار درازی را هم پیموده باشند. در میان…