مرور برچسب ها

حیوان یتی

ماجرای یتی، غول برفی هیمالیا

گاهی افسانه ها ریشه در واقعیت دارند. در نیمه دوم قرن نوزدهم هنگامی که کاشف امریکایی به نام پل دوشایلیو به زادگاه خویش برگشت، همراه خود پوست و اسکلت یک گوریل غول پیکر را آورد. زبان مردم از دیدن آن بسته شد. تا آن زمان هیچ کس موی آدم برفی…