مرور برچسب ها

خاصیت یوگا

یوگا چیست؟

یوگا از لحاظ لغوی به معنای وحدت می باشد. این تمرین ها در هندوستان ابداع شده تا هر کس بدانها عمل کند بتواند به واقعیت اصلی نایل گشته و با آن یکی شود. این تمرینها از لحاظ سنتی شامل، تنفس، مانترا، مدی تیشن و فعالیتهای بدنی، همراه با کشش و فشار…