مرور برچسب ها

خالص مالیات چیست

مالیات چیست؟ چرا باید مالیات بدهیم؟

مالیات در تمام اجتماعات پیشرفته بوجود آمده است تا برای خدمات عمومی که توسط حکومت ها انجام می گیرد به مصرف برسد. در زمان امپراطوری رم جمع آوری مالیات را به مقاطعه می دادند و مقاطعه کاران مبلغی را که قبلا" توافق کرده بودند یک جا می پرداختند و…