مرور برچسب ها

خاندان سلطنتی ربات هستند

آیا ماجرای ربات یا رپتایل بودن خانواده سلطنتی حقیقت داشت؟

یکی از شایعات مجازی اخیر، ماجرای رپتایل یا ربات در خانواده سلطنتی انگلیس بود. یک ویدیو منتشر شد که در آن شاهزاده هری و مگان حالت طبیعی ندارند مثل ربات هستند. آیا ربات ها و یا رپتایل ها به خانواده سلطنتی نفوذ کرده اند؟ طرفداران تئوری توطئه…