مرور برچسب ها

خاک چیست pdf

خاک چیست؟

آیا می دانستید که تقریبا" تمام خاک موجود در دنیا یک وقتی به صورت سنگ بوده است؟ طبیعت به مدت میلیونها سال فعالیت کرده تا اینکه این سنگها را خرد نموده و بصورت ذرات ریز خاک در آورده است. این کار به راههای زیادی انجام می شود؛ حرارت و سرمای…