مرور برچسب ها

خبرهای فناوری

اختراع برگ مصنوعی با قابلیت تولید اکسیژن

Julian Melchiorri این اختراع را به عنوان بخشی از دوره مهندسی طراحی نوآورانه دانشگاه سلطنتی هنر بریتانیا با همکاری آزمایشگاه ابریشم دانشگاه Tufts آمریکا به منظور تولید اکسیژن انجام داده است. هدف این طرح ساخت مکانیزمی است که بتواند در شرایط…