مرور برچسب ها

خداپرستی چیست

اولین مردمی که به یک خدا معتقد بودند کیستند؟

به یک خداوند معتقد بودن «توحید» خوانده می شود و به چند خدا معتقد بودن را «شرک» می نامند. بسیاری از مذاهب مرده، یعنی ادیانی که دیگر پیروانی ندارند مذاهبی بوده اند که چند خداوند داشتند. در بین اینها می شود از مصریان، بابلی ها، آشوری ها،…