مرور برچسب ها

خدای آزتک ها

آزتکها چه کسانی بودند؟

یکی از مهمترین بومیان قدیمی آمریکا آزتکها بودند که در دره ای که اکنون شهر مکزیکو قرار گرفته زندگی می کردند. خیلی پیش از اینکه اروپاییان از راه دریا به سرزمین آمریکا وارد شوند، این بومیان آمریکایی دارای تاریخ بودند. آنها روشی از زندگی را…