مرور برچسب ها

خدای ثور

ثور از نظر تاریخی که بود؟

ثور یکی از خدایان اصلی در اساطیر اسکاندیناوی است. او پسر خدای بزرگ اودین و الهه فریا است و خدای رعد و برق، طوفان، بارندگی، زایمان، شجاعت و قدرت محسوب می شود. با این حال، نام ثور در دین هندو نیز یافت می شود. در متون مقدس هندو، ثور به عنوان…