مرور برچسب ها

خرافات در جهان

چگونه خرافات پدید آمد؟

از زمانی که بشر به تمدن روی آورد، همواره «خرافات» در زندگیش خودنمایی می کرد. حتّی امروزه نیز میلیون ها بشر چنان به عقاید خرافی پایبندند که گویی هیچگاه نمی خواهند از آنها دست بردارند. پاسخ دادن به اینکه شروع خرافات از کجا بود، کاملا" غیر…