مرور برچسب ها

خرید و فروش مار در خواب

دیدن مار در خواب به چه معناست؟

دیدن مار یکی از خواب های رایج است که معمولا تعبیر و نشانه خوبی ندارد. مار معمولا نشانه دشمن است و ناخودآگاه شما متوجه این موضوع شده است. ابن سیرین معتقد است که مار نشانه خصومت و دشمنی است و هرکجا که آن را ببینید نشانه دشمنی در همانجاست.…