مرور برچسب ها

خستگی

چگونه و چرا از خواب بیدار میشویم؟

آنچه ما را بیدار می کند چیست؟ هر یک از ما از خواب خاطره های جالبی داریم. گاهی بسیار مایلیم که بخوابیم؛ ولی هر چه می کوشیم خوابمان نمی برد و ساعتها بیدار می مانیم. گاهی هم صبح خیلی زود بیخوابی به سرمان می زند. برعکس، گاهی هم شده است که هر…