مرور برچسب ها

خسوف و کسوف چهارم ابتدایی

چرا کسوف و خسوف به ندرت اتفاق می افتد؟

وقتی که ماه در حین حرکت خود به دور زمین مستقیما" بین زمین و خورشید قرار می گیرد، بر روی زمین سایه می اندازد و کسوف صورت می گیرد. کسوف فقط وقتی صورت می گیرد که ماه تازه طلوع کرده باشد، چه در آن هنگام ماه در این سوی زمین رو به طرف خورشید…