مرور برچسب ها

خصوصیات افراد راست دست و چپ پا

چرا بعضی چپ دست اند؟

برخی از پدران و مادران نگرانند که چرا فرزندانشان چپ دستند و همیشه با اصرار از آنها می خواهند که سعی کنند تا قلم را به دست راست بگیرند. آیا این نگرانی بجاست و آیا باید این قبیل اطفال را وادار به نوشتن با دست راست کرد؟ پاسخی که بیشتر…