مرور برچسب ها

خصوصیات جغد

جغد سفید چیست؟

یکی از انواع جغد، جغد سفید است که در قطب شمال زندگی می کند، پر و بال جوجه های این پرنده قهوه ای کم رنگ است که بعد رو به سفیدی می رود. گاهی نیز لکه های قهوه ای روی آن دیده می شود. وقتی بزرگ شد، پرها همه جای بدن آن را می پوشاند، حتی منقار و…