مرور برچسب ها

خصوصیات شیر ماده و شیر نر

چرا شیر سلطان جنگل است؟

چرا شیر را سرور حیوانات می گویند؟ در سراسر تاریخ بشر، شیر در همه جا مظهر قدرت بوده است. از این رو ما می گوییم «فلان کس قوی است مانند شیر» یا آنکه «فلانی دل شیر دارد». در دربار پادشاهان، عکس شیر را بر روی پرچم ها، سپرها و لباس های جنگی نقش…