مرور برچسب ها

خصوصیات گروه خونی

آیا خون همه انسان ها یکی است؟

همه ی افراد بشر در این امر با هم مشترک اند که خون همه شان از یک نوع پلاسما، یاخته و مواد شیمیایی ساخته شده است. تنها فرقی که با هم دارند این است که نحوه ی قرارگیری و تناسب مواد شیمیایی در یاخته ها و پلاسمای خون هرکسی با دیگری متفاوت است.…