مرور برچسب ها

خصوصیات گرگ

چگونه گرگها شکار می کنند؟

گرگها همیشه به بدی مشهور بوده اند. در بسیاری از افسانه ها، داستانهای منظوم کودکان و داستانهای جادویی از گرگها به بدی یاد شده است. چطور این جانور عازم شکار می شود؟ گرگها، به هنگام گرسنگی، رد پای شکار را تا فاصله صد مایلی تعقیب می کنند. گاهی…