مرور برچسب ها

خطای دید چیست

خطای دید چیست؟

برای تعریف خطای دید بسادگی می توان گفت: «خطای دید با خطای باصره، نیرنگ چشم است؛ یعنی چشم گاهی به ما نیرنگ می زند، و چیزی را که حقیقت ندارد به نظر ما می آورد.» اینک می پرسید: مگر چشم، ابزار دیدن نیست، و نب اید دقیقا" آنچه را که در پیش روی…