مرور برچسب ها

خطرات آمونیاک

آمونیاک چیست؟

آمونیاک گاز بی رنگی است که بوی بسیار بدی دارد. در واقع تنفس زیاد آمونیاک ممکنست باعث مرگ گردد. نام آمونیاک از آنجا آمده است که ترکیب خاصی از آمونیاک و کلر، اول در نزدیکی معبد آمون در مصر کشف گردید. اولین کسی که گاز آمونیاک خالص را درست کرد،…